صفحه اصلی
سما در یک نگاه  
  سبد سهام
آمار ساليانه  
  آمار معاملات روزانه
سهامداران  
  اخبار
ارتباط با ما  
  درباره ما

یکی ديگر از فعاليتهای اين شرکت، بررسی مسائل و فعاليتهای اقتصادی شرکتهای توليدی و تعيين وضع سوددهی آنهاست. کارشناسان اين شرکت با بررسی گروه صنايع مختلف، شرکتهای سرمايه پذير، وضع بازار و نوسانات قيمت سهام و نيز مسائل و مشکلات بازار سرمايه و شرکتهای صنعتی، نظرات تحليلی و تخصصی خود را در قالب گزارشهای کارشناسی، برای حل مشکلات و تصميم گيريهای مؤثر به مديران انتقال می دهند.
همچنين، به منظور آگاهی و نظارت بر امور شرکتهای سرمايه پذير، اين شرکت علاوه بر ايجاد ارتباط و هماهنگی با مديريت شرکتهای تحت سرمايه گذاری خود، از طريق حضور در مجامع عمومی و نيز با پذيرش عضو هيأت مديره آنها، در اداره امور اين شرکتها با ديگر سهامداران همگاری می کند.
و بالاخره، طی حدود 28 سال فعاليت مستمر در بازار سرمايه، اين شرکت نقش قابل توجهی در رشد و توسعه اين بازار و تقويت فعاليتهای اقتصادی ايفا کرده است و نيز در سهيم کردن بخش قابل توجهی از مردم در فعاليتهای اقتصادی از طريق جذب سرمايه ها و اندوخته های آنان و تبديل آنها به برگه های سهام، نقش چشمگيری داشته است.

صفحه   1   2   3
 


سايتهاي مرتبط
 

 شاخص ها


 معاملات "سما"

copyright 2004 - www.nici.ir
National Investment Company of Iran (NICI)