نحوه پاسخگوئي واحد امور سهام چگونه می باشد ؟

: عالی
: خوب
: متوسط
: ضعیف