تاريخ 97/01/21

شاخص کل

96,779

ارزش بازار

10,052 B

قیمت مجازسهم

1,361 - 1.503

 

کانال ما : @va_nici