تاريخ 96/01/17

شاخص کل

77,621

ارزش بازار

11,550 B

قیمت مجازسهم

1,568 - 1.732