کمیته انتصابات سمت
قربان دانیالی رئیس کمیته
حسین صفری عضو کمیته
سیدیاسر مهدی ابوترابی فرد عضو کمیته
X