نام سهامدار تعداد فعلی درصد فعلی
شرکت توسعه معادن جنوب (بامسئوليت محدود)ِ 2614598428 37.35
موسسه صندوق بازنشستگي وظيفه،ازکارافتادگي وپس انداز كاركنان بانكهاي ملي 2036930741 29.10
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران 911445171 13.02
بانک ملي ايران 291666658 4.17
شرکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي خاص)ِ 111398433 1.59
سهامداران حقوقي کمتراز1/5 درصد (89)موردِ 162176199 2.32
سهامداران حقيقي بيش از0/005درصد(6)موردِ 121687320 1.74
سايرسهامداران(41714)نفرِ 750097050 10.71
X