نام سهامدارتعداد فعلیدرصد فعلی
بانک تجارت7,339,349,39441/94
موسسه صندوق بازنشستگي وظيفه،ازکارافتادگي وپس انداز كاركنان بانكهاي ملي5,168,065,97729/53
بانک صادرات ايران895,115,8415/11
بانک ملی ایران715,663,6574/09
شرکت بانک ملت (سهامی عام)446,819,7782/55
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص )268,778,5061/54
سهامداران حقوقي کمتراز1/5 درصد (149)مورد481,171,3812/75
سهامداران حقيقي بيش از0/005درصد(5)مورد292,066,8431/67
سایر سهامداران(76539)نفر1,892,968,62310/82
جمع17,500,000,000100