نام سهامدار تعداد فعلی درصد فعلی
بانک تجارت 7,339,349,394 41/94
موسسه صندوق بازنشستگي وظيفه،ازکارافتادگي وپس انداز كاركنان بانكهاي ملي 5,168,065,977 29/53
بانک صادرات ايران 895,115,841 5/11
بانک ملی ایران 715,663,657 4/09
شرکت بانک ملت (سهامی عام) 446,819,778 2/55
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص ) 268,778,506 1/54
سهامداران حقوقي کمتراز1/5 درصد (149)مورد 481,171,381 2/75
سهامداران حقيقي بيش از0/005درصد(5)مورد 292,066,843 1/67
سایر سهامداران(76539)نفر 1,892,968,623 10/82
جمع 17,500,000,000 100
X