اعضاي هیئت مديره – مدیرعامل نماينده سمت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی رئیس هیئت مديره
صندوق بازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده قربان دانیالی نايب رئيس هیئت ‌مديره
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها (سهامی عام) سید مهدی عالی نژاد عضو هیئت ‌مديره
سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان (سهامی خاص) حسین صفری عضو هیئت ‌مديره
بانک تجارت (شرکت سهامی عام) سیدیاسر ابوترابی عضو هیئت مديره و مدیرعامل
X