محمد کاظم چقازردی

رئیس هیئت مديره

نماینده بانک تجارت (سهامی عام)

فرهاد حنیفی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت همیاری کوثر

سید مهدی پارچینی پارچین

نایب رئیس هیئت مديره

نماینده شرکت صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها

کامران پاکیزه

عضو هیئت مديره (موظف)

نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها (سهامی عام)

تایماز حمایلی مهربانی

عضو هیئت مديره

نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان (سهامی خاص)